ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Babo Bt. ( továbbiakban Lux Clean )


Jelen ÁSZF a Babo Bt (LuxClean) és a Megrendelő között létrejövő szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

1. A szerződéskötés és a teljesítés helye

A szerződéskötés és a teljesítés helye a megrendeléskor leadott szállítási cím vagy a LuxClean telephelye: 1137, Budapest Pozsonyi út 40-42 (ahol a LuxClean képviselője a Megrendelőtől átveszi a szolgáltatás tárgyát, és vállalja a szolgáltatás elvégzését).

2. A LuxClean által végzett szolgáltatások és áraik

2.1 A LuxClean által végzett aktuális szolgáltatásokat, az egyes szolgáltatások aktuális árait, azok elvégzésének vállalt határidejét, továbbá a tárolási díjat a LuxClean weboldalán feltüntetett árlista tartalmazza.

2.2 Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezeket a feltételeket a LuxClean kizárólagosan jogosult meghatározni, továbbá ezeket (ár, határidő, szolgáltatás stb.) egyoldalúan módosítani, változtatni, ideértve az egyes szolgáltatásfajták megszüntetését is.

2.3 Megrendelő a megrendeléssel – a megrendelés napján az árlistán szereplő – aktuális szerződéses feltételeket elfogadja. Megrendelésnek minősül a megrendelési jegynek vagy szállítólevélnek (3.3 pont), vagy az azzal megegyező tartalmú nyugtának/számlának a Megrendelő által történő átvétele

2.4 A honlapon feltüntetett áraink, kizárólag a háztól-házig szállítás esetén érvényesek, amennyiben a szalonunkba személyesen hozzák be a tisztítandó textíliát, úgy a tisztító szalon árai érvényesek, mely nem egyezik a honlapon feltüntetett árakkal.

3. A szolgáltatás megrendelése

3.1 A Megrendelő átadja a szolgáltatás tárgyát vegytisztítás, mosás, szőnyegtisztítás illetve ezeket kiegészítő szolgáltatások valamelyikének elvégzésére. A LuxClean képviselője átveszi a tisztítandó ruhaneműt mennyiségre (mennyiségi átvétel), majd minőségi szemrevételezés (minőségi átvétel) után tájékoztatja a Megrendelőt az igényelt szolgáltatás teljesíthetőségéről.

3.1.1 Mennyiségi átvétel:

A szolgáltatás tárgyának átvétele a Megrendelő, vagy annak képviselője jelenlétében történik.
A mennyiségi átvétel történhet:

 • darabra
 • kilóra
 • folyóméterre
 • négyzetméterre

3.1.2 Minőségi átvétel:

A minőségi szerinti átvétel szempontjai:

 • a szolgáltatás tárgyának jellemzői
 • a szolgáltatás tárgyának állapota
 • a szolgáltatás tárgyán észlelhető károsodások

3.2 Az átvételt követően a LuxClean közli a tisztítás várható eredményét és a vállalás feltételeit, azaz:

 • a szolgáltatás teljesítésének megközelítőleges határidejét
 • a szolgáltatás árát.

3.3 A Megrendelő szóbeli vagy írásbeli elfogadó nyilatkozata után történik a szolgáltatás elvállalása, a vállalási jegy, szállítólevél (vagy az azzal megegyező tartalmú nyugta/számla) elkészítése, mely a LuxClean és a Megrendelő közötti szolgáltatási szerződés megkötését jelenti.

A megrendelési jegy tartalma:

 • A LuxClean neve, címe, adószáma
 • A szerződéskötés időpontja
 • A megrendelés azonosító száma
 • Az átvett ruhanemű megnevezése, darabszám
 • A minőségi kikötések, észrevételek
 • A szolgáltatás ellenértéke (nem minden esetben)

Az átvételkor a vállalási jegyen fel kell tüntetni azokat a hibákat, amelyek a szolgáltatás elvégzését nem akadályozzák, a tiszta ruhanemű kiadásakor azonban reklamáció tárgyát nem képezhetik.

3.4 A szolgáltatás megtagadása:

A LuxClean a szolgáltatás vállalását megtagadhatja, ha

 • a termelési kapacitás vagy a technológiai feltételek hiánya ezt indokolja,
 • a szolgáltatás tárgya túlszennyezett, egészségre káros hatású, bűzös, undort keltő, vagy egyéb szennyezettségű,
 • a szolgáltatás tárgyának állapota nem teszi lehetővé a munka elvégzését,
 • a vállalás feltételeit a Megrendelő nem fogadja el.

3.5 A LuxClean a megrendelt szolgáltatás elvégzése után a szolgáltatás tárgyát a megrendelési jegy, szállítólevél bemutatójának kiadja, a megrendelési jegyet, szállítólevelet bevonja. A megrendelési jegy bemutatóra szól, a szolgáltatás tárgyának átadásakor a LuxClean a tulajdonjogot nem vizsgálja. A tisztított ruhát egyéb textíliát annak a személynek adjuk ki, aki a megrendelési jegyet felmutatja a személyazonosság vizsgálata nélkül. Amennyiben a megrendelő észleli a megrendelési jegy elvesztését és ezt jelzi a LuxClean-nek / tételesen felsorolva és elmondva a tisztítandó ruhadarabok fajtáját, színét, méretét / akkor a személyazonosság igazolása után ki kell adni a ruhákat. A LuxClean példányára rá kell vezetni az átvevő nevét, címét, személyazonossági igazolványának számát és az átvételt az átvevő aláírásával igazolja.

3.6 A LuxClean által elvállalt szolgáltatásokat azok vissza szállításakor készpénzben vagy előre átutalással kell kifizetni.

3.7 A Megrendelő külön és előre közölt kérésére – a vállalkozási díj összegétől függetlenül – a LuxClean ÁFÁ-s számlát ad.

3.8 Szállítási díjak: a Háztól-házig szolgáltatás Budapesten és környékén is igénybe vehető. A szállítási költséget a szolgáltatások fül alatt található “Háztól-házig” oldalon leírtak szerint történik

 

4.  A LuxClean felelőssége, szavatosság

4.1 A LuxClean-nek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a rábízott dolgokat a lehető legjobb eredménnyel tisztítsa ki (általános szakmai elvárhatóság).

4.2 A LuxClean vállalja, hogy az átvett ruhadarab (textília) épségének, tartósságának megőrzése érdekében a tisztítást a lehető legalacsonyabb hőfokon végzi el.

4.3 A LuxClean a szolgáltatás során mindig a ruhadarabon (textílián) feltüntetett címke alapján jár el.

Megrendelőink tájékoztatására közöljük, hogy a kereskedelmi forgalomban két fajta címke használatos:

 • az összetételt feltüntető címke (pl.: pamut, gyapjú, selyem, poliészter/pamut, stb.)
 • a kezelésre vonatkozó címke.

(a továbbiakban: KRESZ).

4.4 Amennyiben a LuxClean a megadott KRESZ előírásai szerint jár el, vagy a megadott KRESZ hibás, úgy a LuxClean kártérítési, szavatossági vagy jótállási felelősségét kizárja, ebben az esetben a Megrendelő panaszával, szavatossági vagy esetleges kártérítési igényével a termék gyártójához, forgalmazójához köteles fordulni.

4.5 Amennyiben a Megrendelő a KRESZ-től eltérő tisztítást javasol (pl. tollkabátnál a KRESZ nem javasolja a szárítást, de akkor meg összecsomósodik a toll), akkor csak a Megrendelő írásos, előzetes beleegyezésével mehet a KRESZ-től eltérő tisztítás (ez történhet a Megrendelő jegyre történő rávezetéssel, vagy külön papíron).

4.6 Amennyiben nincs KRESZ a ruhadarabon (textílián) azt a megrendelőjegyen rögzíteni kell. KRESZ hiányában a beadott ruhadarabban (textíliában) keletkezett kárért a felelősséget a Megrendelő köteles viselni, felelősségét – amennyiben a megrendelő jegy tartalmazza a KRESZ hiányára vonatkozó utalást – a szolgáltatás megrendelésével vállalja. A LuxClean felelősségét ebben az esetben csak akkor ismeri el, ha az eset körülményeiből nyilvánvaló, hogy a LuxClean a megrendelés teljesítése során súlyosan hanyag módon, vagy szándékosan járt el és a károkozás ennek a következménye.

4.7 A LuxClean hibás teljesítése esetén a Megrendelő köteles azt bizonyítani, hogy a hiba a LuxClean érdekkörében merült fel. Hibás teljesítés esetén a Megrendelő – szavatossági jogának érvényesítéseként – a szolgáltatás újbóli teljesítését, vagy a szolgáltatás árának visszaadását – kérheti.

4.8 Annak bizonyítása, hogy a szolgáltatást a LuxClean  végezte, a Megrendelő kötelezettsége. Erre való tekintettel a LuxClean a szavatossági jogokat csak akkor köteles kielégíteni, ha a textíliáról még nem távolították el a LuxClean azonosítási sorszámot tartalmazó vállalati jelzést.

4.9 Abban az esetben, ha az átadott dolgot nem lehet visszaszolgáltatni (elveszett, elcserélték, ellopták, tűz martaléka lett, stb.), akkor ezért a LuxClean tartozik kártérítéssel. Egy áru akkor tekintendő elveszettnek, ha az árut a LuxClean az átadástól számított egy hónapon belül nem adta vissza a Megrendelőnek, Megrendelő kérése ellenére.

4.10 Ha a hiányosság rejtett hibának tudható be (például gyártási hibából, kopásból, elhasználódásból, a Megrendelő által végzett kezelésből eredő hibák, stb.), akkor a LuxClean felelőssége nem áll fenn. A gyártási hibás termékekért kártérítést a gyártótól vagy a forgalmazótól kérhet a megrendelő. Ehhez a LuxClean esetleges szakvéleménnyel nyújt segítséget.

4.11 A felelősség megállapítása nyilvánvalóan alkalmatlan ruhadarab esetén:

Ha a LuxClean képviselője általában úgy találja, hogy a szolgáltatás tárgya nem felel meg a kezelhetőség feltételeinek, (pld. az adott áru a tisztítást feltehetően rosszul tűri) erről köteles a Megrendelőt figyelmeztetni azzal, hogy az igényelt szolgáltatás teljesítése esetén a ruhadarabban kár keletkezhet. Ha a Megrendelő a tájékoztatás után nem áll el a szolgáltatás teljesítésének igényétől, úgy azt a Megrendelő kockázatára – melynek tudomásul vételét írásban elismerte – kell a tisztítást elvégezni.

4.12 A LuxClean nem vállal garanciát a gombokra, díszítőelemekre (törés, kifakulás, összeolvadás, alakváltozás, ragasztóanyag elengedése, cérnaszakadásból eredő elvesztés, gőz hatására kifakuló gombok, csattok, válltömések, stb.).

4.13 Kártérítés

A kártérítés célja a ruhanemű tisztításba adás pillanatában fennálló értékének megtérítése. Ennek során a LuxClean a Megrendelő által a kifogás bejelentésétől számított 3 napon belül benyújtott, az adott áru vásárlásáról szóló számlán szereplő összeget, számla hiányában a ruhanemű hasonló jellegű és minőségű, hazai gyártású, közepes árfekvésű értékét veszi figyelembe.

4.13.1 A kártérítés mértéke az áru árának:

 • 40 %-a, ha az árut 3 hónapon belül vásárolták,
 • 30 %-a, ha az árut 24 hónapon belül vásárolták.
 • 15%-a, ha az árut 24 hónapnál régebben vásárolták.

A kártérítés összege nem haladhatja meg az áru értékét.

4.13.2 Ha egy együttes, vagy egy együttes egy része sérült meg vagy veszett el (három darabból álló összeállítás, női kosztüm, bútorszövet, ágynemű-garnitúra, stb.), akkor a teljes együttes utáni kártérítés abban az esetben lehetséges, ha az együttes minden egyes elemét leadták tisztításra.

Ellenkező esetben csak az átadott ruhadarab után jár kártérítés.

4.12.3  Megrongálódás esetén a LuxClean felelőssége az alábbi esetekben sem áll fenn:

Különböző típusú szőnyegek esetén, melyeknél az alábbi elváltozások gyakoriak (a szolgáltatás megrendelésével a megrendelő elolvasta és elfogadta, hogy a szőnyegekben az alábbi elváltozás bekövetkezhet):

Gyapjú szőnyeg: Víz alapú tisztítás hatására méret változás következhet be aminek hatásra a szélei hullámosodhatnak. Filcesedhet a felszíne.
Perzsa szőnyeg: Különböző színek átfedhetik egymást (a sötétebb megfoghatja a világosabb színt ) Méretváltozás
Shaggy (hosszú szálú): Szálak megnyúlhatnak a szálak teteje bolyhosodhat.
Rongy szőnyeg: Szín összemosodás. Szövet szálak szétcsúszhatnak . Vezérszál elszakadhat.
Selyem, Viszkoz: Sárgulhat , göbösödhet , színtöréssesé válhat , felszíne keményedhet.
Ragasztott hátú: Vízes tisztítás hatására ragasztása oldodhat aminek következménye hogy a szőnyeg hátulja hólyagos lehet.Megfoghatja a ragasztás a világosabb színt amia felszínén fog látszodni.
Gumihátú , Gumihabú: Veszít tartásásból és elkezdhet bomlani és ídővel töredezik.
Szenyezett , foltos szőnyeg:  Erősen szenyezett foltos szőnyegek előfordulhat, hogy nem jönnek ki vagy szín kopás észlelhető azokon a helyeken.
Kopott szőnyeg: Tisztítás után hullámosodhat ,elszakadhat , kopások törött hatást keltenek.

Adagra mért fehérnemű, vegyes áruk esetén, amelyeket különböző módon kell tisztítani, mivel a tisztítás szétválogatás és ellenőrzés nélkül történik pl: kilogrammos mosás

Darabra történő mosás esetén:

 • A kevert összetételű, összetételt feltüntető címkével el nem látott áruk,
 • Olyan áruk, amelyeket különleges kezelésben részesítettek, ám ezt az átadáskor nem jelezték,
 • A szemmel láthatólag nagyon kopott, az egyszerű mosást nem bíró áruk,
 • Az áruk nem textil anyagú részei.

5. Reklamációk

 • A Megrendelő bármilyen nemű és jellegű hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását a LuxClean-el közölni írásban, de legkésőbb a kiadástól számított 24 óra elteltével. Ruha elvesztéssel kapcsolatos vásárlói kifogást a kiadást és a boltból való távozást követően a LuxClean nem fogad el. Az esetleges reklamációkat az érintett feleknek lehetőleg békés úton kell rendezniük, a kifogásról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a LuxClean-nek és a Megrendelőnek együttesen alá kell írni. Amennyiben a Felek között vitás annak eldöntése, hogy a hiba a LuxClean vagy a Megrendelő érdekkörében merült fel, úgy ezen kérdés tisztázása érdekében LuxClean a Szolgáltatásfejlesztő- és tervező Kft.-t kérheti fel szakvélemény készítésére. A szakvélemény készítésére a Megrendelő a LuxClean-et nem kötelezheti.

6.Tárolási díj felszámolása /késedelmes kiváltás/

 • A vállalási határidőt (napok v. Az órák számának megjelölésével) az árlista tartalmazza. A LuxClean a vállalási határidő napját követő 7. naptári nap után – amennyiben Megrendelő az árut nem vette át – megkezdett napi alapú, tárolási díjat számít fel, amelyet Megrendelő az áru átvételekor köteles a LuxClean részére megfizetni. A Tárolási díj mértékét az árlista tartalmazza.

7. Át nem vett áruk őrzése

 • A szolgáltatás elkészültétől számított 1 hónapig köteles a LuxClean megőrizni a ruhadarabokat. A 1 hónapos várakozás után a LuxClean a ki nem váltott tételeket karitatív intézményeknek adja vagy saját belátása szerint egyéb módon hasznosítja azokat.

8. A személyes adatkezelés szabályai

 • A LuxClean a személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás teljesítése, teljesíthetősége és folyamatos javítása érdekében tartja nyilván, kezeli és ugyanilyen célból kerülnek adatfeldolgozásra is. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 30.§ (a) pontja alapján, nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba azt az adatkezelést, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait tartalmazza.

Budapest, 2013 október 1.